GDPR  všeobecné informácie 

Vyhlásenie o ochrane údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov

1. Ochrana údajov na prvý pohľad

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu webovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaný. Podrobné informácie o predmete ochrany údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov pod týmto textom.

Zber údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zber údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Ich kontaktné údaje nájdete v odtlačku tejto webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane vaše údaje zbierame tým, že nám ich poskytnete. To môže byť pre. Napríklad sú to údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Naše informačné systémy pri návšteve webovej stránky automaticky zhromažďujú ďalšie údaje. Ide predovšetkým o technické údaje (napr. Internetový prehliadač, operačný systém alebo čas návštevy stránky). Tieto údaje sa zaznamenávajú automaticky ihneď po vstupe na našu webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje, aby sa zabezpečilo správne poskytovanie webovej stránky. Na analýzu správania používateľov sa dajú použiť ďalšie údaje.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži. Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Máte tiež právo požiadať, aby bolo spracovanie vašich osobných údajov za určitých okolností obmedzené. Podrobnosti o tom nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov v časti „Právo na obmedzenie spracovania“.

2. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne av súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní. Toto vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, na aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Chceli by sme zdôrazniť, že prenos údajov cez internet (napr. Pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Nie je možné úplne chrániť údaje pred prístupom tretích strán.

Informácie o zodpovednom orgáne

Za spracovanie údajov na tejto webovej stránke zodpovedá:

Athina Interiér,s.r.o.

Hradná 10

841 10 Bratislava

konateľka Eva Glavová

IČO: 35899573

DIČ: 2021879948

 

Zodpovedným orgánom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spolu s ostatnými rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov (napr. Mená, e-mailové adresy atď.).

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnoho operácií spracovania údajov je možné iba s výslovným súhlasom. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Postačuje neformálne oznámenie e-mailom. Zákonnosť spracovania údajov vykonaná pred zrušením zostáva zrušením nedotknutá.

Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch a priamej reklame (článok 21 GDPR)

Ak je spracovanie údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. e alebo f GDPR, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie; to platí aj pre profilovanie na základe týchto ustanovení. Príslušný právny základ, na ktorom je založené spracovanie, sa nachádza v tomto vyhlásení o ochrane údajov. Ak podáte námietku, nebudeme ďalej spracúvať vaše príslušné osobné údaje, pokiaľ nedokážeme preukázať presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži na uplatnenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov ( Námietka podľa článku 21 ods. 1 GDPR).

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou. Ak namietate, vaše osobné údaje sa už nebudú ďalej používať na účely priameho marketingu (námietka podľa článku 21 ods. 2 GDPR).

Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu

V prípade porušenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, v mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Právo podať sťažnosť nemá vplyv na iné správne alebo súdne opravné prostriedky.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby údaje, ktoré spracúvame automaticky na základe vášho súhlasu alebo splnenia zmluvy, boli odovzdané vám alebo tretej strane v spoločnom strojom čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, uskutoční sa to iba vtedy, ak je to technicky možné.

SSL alebo TLS šifrovanie

Z bezpečnostných dôvodov a kvôli ochrane prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré ste nám zaslali ako prevádzkovateľ stránok, táto stránka používa protokol SSL alebo. TLS šifrovanie. Šifrované spojenie môžete rozoznať podľa skutočnosti, že sa riadok adresy prehliadača zmení z „http: //“ na „https: //“ a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám prenášate, nemôžu čítať tretie strany.

Informácie, blokovanie, vymazanie a oprava

V rámci platných právnych ustanovení máte právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účelu spracovania údajov a v prípade potreby právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži. Právo na obmedzenie spracovania existuje v týchto prípadoch:

·         Ak namietate proti presnosti vašich osobných údajov, ktoré máme uložené, zvyčajne potrebujeme čas na ich kontrolu. Počas trvania skúšky máte právo požiadať, aby sa spracovanie vašich osobných údajov obmedzilo.

·         Ak sa spracovanie vašich osobných údajov stalo / stane nezákonne, môžete namiesto vymazania požiadať o obmedzenie spracovania údajov.

·         Ak už nepotrebujeme vaše osobné údaje, ale potrebujete ich na uplatnenie, obhajobu alebo uplatnenie právnych nárokov, máte právo požiadať, aby sa spracovanie vašich osobných údajov namiesto ich vymazania obmedzilo.

·         Ak ste podali námietku v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR, musíte zvážiť vy a naše záujmy. Pokiaľ nie je jasné, ktorých záujmy prevažujú nad právami, máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Ak ste obmedzili spracúvanie svojich osobných údajov, tieto údaje možno získať, s výnimkou ich uchovávania, iba s vašim súhlasom alebo na uplatnenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu. Európska únia alebo členský štát.

Námietka proti reklamným e-mailom

Týmto namietame proti použitiu kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti potlače na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad spamových e-mailov.

3. Zber údajov na našej webovej stránke

 

Niektoré webové stránky používajú tzv. Cookies. Cookies nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Cookies slúžia na to, aby bola naša ponuka príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači a uložené v prehliadači.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú tzv. Relácie cookies. Po vašej návšteve sa automaticky odstránia. Ostatné súbory cookie zostanú na vašom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri nasledujúcej návšteve.

Prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a povolili iba súbory cookie v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické mazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak sú cookies deaktivované, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Cookies, ktoré sú potrebné na vykonanie procesu elektronickej komunikácie alebo na zabezpečenie určitých požadovaných funkcií (napr. Funkcia nákupného košíka), sa nastavujú na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR ušetrené. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem o ukladanie súborov cookie na technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Pokiaľ sú uložené ďalšie súbory cookie (napr. Súbory cookie na analýzu vášho správania pri surfovaní), v tomto vyhlásení o ochrane údajov sa tieto záležitosti riešia osobitne

Základné ustanovenia
Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Athina ineriér s.r.o, IČO 35899573 so sídlom Hradná 10, 841 10  Bratislava ... .. (ďalej len: "správca").
Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: hradná 10 841 10  bratislava 
email: athina@athina.sk 
telefón:+421 903 768254 
Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
Správca nemenoval / menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje poverenca sú:
II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:
Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:
Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
Účelom spracovania osobných údajov je:

vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.
Zo strany správcu neprichádza / prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.
IV. Doba uchovávania údajov
Správca uchováva osobné údaje:

po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie …. rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.
V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
zaisťujúce marketingové služby
Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.
VI. Vaše práva
Za podmienok stanovených v GDPR máte:

právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.
VIII. Záverečné ustanovenia
Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.
 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.